Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Online Akadémia Kft. (továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett www.mukodoparkapcsolat.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. Az adatkezelő adatai

Név:                            Online Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                    1144 BUDAPEST 14 ker. OND VEZÉR ÚTJA 17. B ép. 9 em. 38 ajtó 

Cégjegyzékszám:   01-09-429829

Adószám:                   32545452-1-42

Telefon:                      30/622-6799

E-mail:                       kapcsolat@mukodoparkapcsolat.hu

 1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek
 1. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév:                            Magyar Hosting Kft.

Székhely:                         1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzék szám:            01-09-968314            

E-mail:                                 info@mhosting.hu

 1. A számlák kiállításához az Adatkezelő az alábbi online számlázó programot használja:

Név:                                 KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)

Székhelye:                       1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

E-mail:                             info@szamlazz.hu

 1. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

Név:                                 Varga Andrea egyéni vállalkozó

Székhelye:                       1144 Budapest, Füredi utca 56-58. 2/27.

Adószáma:                       55926124-1-42

Nyilvántartási száma:      54674927

 1. Az online, bankkártyával történő fizetése esetén az alábbi pénzügyi szolgáltató működik közre:

Név:                                Barion Payment Zrt.

Székhely:                         1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

E-mail:                             adatvedelem@barion.com,

Telefon:                           +36 1 464 70 99

Tájékoztatlak, hogy online fizetés esetén az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat a Barion Payment Zrt. részére, a bankkártya adatokat a Barion biztonságos felületén szükséges megadnia, azokról az Adatkezelő nem szerez tudomást. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatás díját, és tranzakcióazonosítót továbbítja.

 1. Hírlevél küldésében az alábbi szolgáltató működik közre:

Név:                                 SalesAutopilot Kft.

Székhelye::                      1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Adószám:                         25743500-2-41

Cégjegyzék szám:            Cg. 01 09 286773

 1. Hogyan védi a jog a személyes adataidat? – Az adatkezelés alapelvei

 

 • Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

A jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzem.

 • Célhoz kötöttség

A személyes adataidat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjtöm, kezelem, és használom fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítom a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adataidat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

 • Adattakarékosság

Kizárólag olyan személyes adatok kell megadnod, amelyek az adatkezelés célját tekintve feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatást nem vagy nem az általam vállaltak szerint tudnám nyújtani.

 • Pontosság

Mindent megteszek annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem. Amennyiben jelzed felém, hogy az adataid nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről tudomást szerzek, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodom ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett felelősséggel tartozol azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek.

 • Korlátozott tárolhatóság

Személyes adataidat a célja eléréséhez szükséges ideig kezelem. Az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határoztam meg.

 • Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést megteszek annak érdekében, hogy biztosítsam az adataid biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Gondoskodok tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A fenti kötelezettségvállalást az igénybevett adatfeldolgozók részére is előírom.

Az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazom: számítógépen, szerveren vírus- és tűzfalvédelmet alkalmazok, biztosítom az adathordozó eszközök fizikai védelmét. A személyes adatok tárolására szolgáló számítógép, szerver jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül. A Honlap látogatása során SSL tanúsítványt alkalmazok, mely arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között, így a Honlapon megadott adatokat nem tulajdoníthatják el.

4.7.          Elszámoltathatóság

Vállalom a fenti elvek betartását, továbbá biztosítom, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenységem során.

 1. Tudásanyag csomag megrendelésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja: megrendelés visszaigazolása, számla kiállítása, megrendelés teljesítés (tudásanyag csomag rendelkezésre bocsátása a felhasználó számára), kapcsolattartás a teljesítés érdekében

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, számla esetében – jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: befizető, felhasználó

Kezelt adatok köre: befizető neve és számlázási címe (számla kiállítása céljából), befizető e-mail címe (megrendelés visszaigazolása, számla kiküldése céljából), felhasználó neve és e-mail címe (tudásanyag csomag letöltéséhez, megtekintéséhez szükséges adatok).

Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő. Adataid kezeléséhez jelenleg nem vonunk be munkavállalókat egyéb közreműködőket (megbízottakat, vállalkozókat). Ezért az Online Akadémián kívül nincs más személy, aki hozzáfér a megadott adataidhoz. Ha ez a jövőben változik, erről előzetesen tájékoztatlak.

Adatkezelés időtartama: teljesítést követő 5 év. A kiállított számlákat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig őrzőm meg.

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó. A számla kiállítása a szamlazz.hu segítségével történik, így a KBOSS Kft. adatfeldolgozóként ismeri meg a számlán szereplő személyes adatokat. A számlákat a könyvelési kötelezettség teljesítése céljából a könyvelőnek továbbítom.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem tudsz megrendelést leadni.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 1. Minőségi kifogások kezelése

 

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? kizárólag az Online Akadémia Bt.  Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papíralapú.

 

 1. Ingyenes videó küldése

 

Adatkezelés célja: ingyenes videóanyag elektronikus kiküldése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulásodat az ingyenes videó kérésekor checkbox kipipálásával adhatod meg. A hozzájárulásodat bármikor, indokolás nélkül visszavonhatod e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulásod visszavonása esetén a személyes adataid törlésre kerülnek.

Érintettek kategóriái: hírlevél küldéséhez hozzájáruló ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím

Ki férhet hozzá? kizárólag Online Akadémia Kft. Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: Az ingyenes videó elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató. Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője: SalesAutopilot Kft.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem kaphatsz ingyenes videóanyagot.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

 1. Hírlevél

 

Adatkezelés célja: tájékoztatás a kedvezményekről, új szolgáltatásokról, blogbejegyzésekről, szakmai anyagokról.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulásodat a Honlapon megrendeléskor, vagy ingyenes videó kérésekor checkbox kipipálásával adhatod meg. A hozzájárulásodat bármikor, indokolás nélkül visszavonhatod e-mailben, vagy papír alapú kérelemben, vagy leiratkozhatsz a hírlevélben szereplő link segítségével. A hozzájárulásod visszavonása esetén a személyes adataid törlésre kerülnek. Évente emlékeztetőt küldök arról, hogy a hírlevélre feliratkoztál, és amennyiben nem iratkozol le a hírlevélről, továbbra is kezelem az adataidat hírlevél küldése céljából.

Érintettek kategóriái: hírlevél küldéséhez hozzájáruló ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím

Ki férhet hozzá? kizárólag Online Akadémia Kft. Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulásod visszavonásáig.

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató. Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője: SalesAutopilot Kft.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem kaphatsz hírlevelet az aktuális kedvezményekről, új szolgáltatásokról, blogbejegyzésekről, szakmai anyagokról.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

 1. Kapcsolatfelvétel Honlapon/Facebookon keresztül

 

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Honlapon történő üzenetküldés esetén a hozzájárulásod az üzenet megküldését megelőzően checkbox kipipálásával adhatod meg. A hozzájárulásod bármikor, indokolás nélkül visszavonhatod e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adataid törlésre kerülnek. A Facebook oldalon történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárulsz ahhoz, hogy a Facebook profilodban megadott, nyilvános személyes adataidat (név, profilkép) megismerjem.

Érintettek kategóriái: a Honlapon/Facebookon keresztül üzenetet küldő ügyfelek.

Kezelt adatok köre: név, email cím, feltett kérdés, megjegyzés, Facebook profilban nyilvánossá tett adatok.

Ki férhet hozzá? kizárólag Online Akadémia Kft. Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni, ajánlatot kérni a Honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

 1. Közösségi oldalakon (instagram, vimeo, facebook) való részvétel

 

Adatkezelés célja: reklámozás, Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, érdeklődők tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Amennyiben a hivatalos Facebook, Instagram profilom kedveled, követed, Vimeo csatornámra feliratkozol, hozzájárulsz ahhoz, hogy a Facebook/Instagram/Vimeo profiljában megadott, nyilvános személyes adataidat (név, profilkép) megismerjem. A hozzájárulásod bármikor, indokolás nélkül visszavonhatod akként, hogy a profil követését, kedvelését visszavonod, Vimeo csatornáról leiratkozol.

Érintettek kategóriái: Facebook, Instagram profilt kedvelők, követők, Vimeo csatornára feliratkozók

Kezelt adatok köre: Facebook/Instagram/Vimeo profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? kizárólag Online Akadémia Kft. Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulásod visszavonásáig, azaz az oldal kedvelését, követesét visszavonod, Vimeo csatornáról leiratkozol.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem tudod követni a közösségi oldalakat.

Adatkezelés módja: elektronikus.

 

 1. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás, statisztikai célú adatkezelés

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

A Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazom, melyek célja a Honlap egyes funkcióinak biztosítása, statisztikai adatok gyűjtése a Honlap látogatottságáról:

Süti neve

Ki helyezi el?

Élettartama

Funkció

PHPSESSID

A weboldal rendszere.

Ameddig meg van nyitva a böngésző, ha bezárásra kerül, törlődik.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen

böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Típusa: Szükséges

moove_gdpr_popup

A weboldal rendszere.

1 év

Ezt a cookie-t azért használjuk, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait a cookikkal kapcsolatban, és ne kérdezzük meg ismét.

Típusa: Szükséges

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

__utmv

Google

__utma = 2 év

__utmb = 30 perc

__utmc = ameddig nyitva van a böngésző

__utmz = 6 hónap

__utmv = 2 év

Google Analytics sütik – Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy a weboldalunk látogatói hogyan használják a weboldalt, például annak az oldalnak az adatai, ahonnan a látogató jött és az, hogy hány alkalommal látogatta meg a látogató a weboldalunkat. Ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunkat és a szolgáltatásainkat, valamint a felhasználók élményét. A sütik nem azonosítják be Önt személyesen, hanem egy anonim módon gyűjtenek információt, amit a Google Amerikai szervereire továbbítanak és tárolnak, a Google Adatvédelmi gyakorlatainak megfelelően. További információt megtalál a Google Analytics adatvédelmi gyakorlatairól az alábbi oldalon:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Típusa: Statisztikai

Facebook konverziós pixel

Facebook

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

A Facebook konverziós pixelt a Facebookon történő hirdetéseink teljesítményének mérésére használjuk. További információt az alábbi oldalon talál:

https://www.facebook.com/policy.php

Típusa: Marketing

Facebook pixel

Facebook

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

A Facebook remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Facebook hirdetési rendszerének segítsétével. Részletes információkat itt talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Típusa: Marketing

Google remarketing

Google

Számos süti változó lejárati idővel, kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját a részletekért.

A Google remarketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldalunk látogatói számára a weboldalunk témájához kapcsolódó hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hirdetési rendszerének segítségével, és a felhasználói élmény a lehető legjobb legyen. Részletes információkat itt talál: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Típusa: Marketing

Barion Pixel

ba_vid

ba_vid.xxx

ba_sid

ba_sid.xxx

Barion Payment

ba_vid = 1,5 év

ba_vid.xxx = 1,5 év

ba_sid = 30 perc

ba_sid.xxx = 30 perc

A Barion Pixel a felhasználók kattintási eseményeit rögzíti és ezáltal lehetővé teszi, hogy megkülönböztesse a szabályos felhasználókat a csalás gyanús esetektől, vagyis a Barion Pixel a Barion csalás megelőző megoldásának egyik eleme. Funkciói: felhasználó azonosítása több munkafolyamat során.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A hozzájárulást a Honlap látogatásakor felugró oldalsávon adhatja meg.

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

 1. Adatkezelési jogaid

 

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

 

Érintettként kérheted, hogy az Adatkezelőként adjak tájékoztatást az általam kezelt adataidról, azok forrásáról, ahonnan beszereztem az adataidat, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés), időtartamáról. Ha továbbítom az adatot másnak, akkor tájékoztatást kérhetsz arról is, hogy kinek és milyen alapon (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés alapján) továbbítottam az adataidat.

Adatkezelőként a kérelmed benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 25 napon belül írásban meg kell adnom neked a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtottál be tájékoztatási kérelmet.

 • Helyesbítéshez való jog

 

Adatkezelőként helyesbítem a személyes adataidat, ha az adat pontatlan, és ismerem a pontos, megfelelő személyes adatot.

Hiteles, hivatalos adatbázisból származó adatok kivételével adathelyesbítés előtt minden esetben adategyeztetést kezdeményezünk veled.

Az adat helyesbítését érintettként kérheted te is saját személyes adataid tekintetében, valamint kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Személyes adataid helyesbítésének megtörténtéről érintettként utólag mindig értesítelek téged. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek a helyesbített adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintettként jogos érdeked nem sérti.

Ha Adatkezelőként az adathelyesbítés iránti kérelmet nem teljesíteném, köteles vagyok ezt a kérelmed kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közölni veled, mint az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben megjelölöm az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

 • Törléshez való jog

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 1. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Érintettként kérheted a rád vonatkozó személyes adatok törlését. Kérésednek köteles vagyok eleget tenni, kivéve a törvényi kötelező adatkezelés esetét.

Az adattörlésről értesítelek téged, mint érintettet. Értesítésre kerülnek az adattörlésről továbbá mindazok, akiknek a törölt adatot korábban adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel érintettként jogos érdekeidet nem sérti.

Ha az adattörlés iránti kérelmedet nem teljesítem, ezt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlöm veled, mint az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Korlátozhatod az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 • Tiltakozáshoz való jog

 

Érintettként tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőként rám vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy csak az én jogos érdekeim érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
 2. b) ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelőként köteles vagyok a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, a tiltakozás megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és a döntéséről a kérelmezőként téged írásban tájékoztatni. A tiltakozás akkor lehet megalapozott, amennyiben az előbbi a)-c) pontokban felsorolt esetek valamelyike fennáll. Nem megalapozott a tiltakozás például akkor, ha kötelező törvényi adatkezelésről van szó, vagy ha érintettkénti hozzájárulásodon alapul az adatkezelés és a hozzájárulás visszavonására nem került sor.

Ha Adatkezelőként megállapítom a tiltakozásod megalapozottságát, akkor köteles vagyok az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolni. Ha a tiltakozással érintett adatokat továbbítottam, akkor a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jogod érvényesítése érdekében.

 • Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatlak az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Nem kell tájékoztatnom akkor, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha nem értesítettelek az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti a tájékoztatásod.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz, vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti bírósághoz fordulhatsz. Panaszt tehetsz abban az esetben is, ha megkeresésedre a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszolok, személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

 1. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre tudod megküldeni:

Email:                  kapcsolat@mukodoparkapcsolat.hu

Postai cím:          1144 BUDAPEST 14 ker. OND VEZÉR ÚTJA 17. B ép. 9 em. 38 ajtó 

A beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálom, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesítem a kérelmet, és erről írásban tájékoztatlak, vagy amennyiben a kérelmedet nem találod megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadom úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlöm..

 1. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Honlapon történő megrendelés, ingyenes videó kérésének, kapcsolatfelvételnek, hírlevélre történő feliratkozásnak, cookie használat előfeltétele jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadása.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2024. május 9.